Vedtægter

Vedtægterne er senest rettet 21. februar 2006

§ 1 – Navn og hjemsted

Sammenslutningen hedder Veksø Borgerlaug og har hjemsted i Veksø Sogn.

§ 2 – Formål

Borgerlaugets formål er:
 • at udgøre et diskussions- og aftaleforum, der gør det muligt for medlemsforeningerne at indtage en fælles holdning og dermed sikre sognets borgere størst mulig indflydelse på sager der vedrører Veksø Sogn.
 • at løse opgaver af fælles interesse for sognets borgere.
 • at medvirke til videreførelse af sognets gamle traditioner.
 • at arbejde for at alle foreninger, jvf. §3, lader sig samle i Borgerlauget.
 • at være i dialog med alle øvrige foreninger med hjemsted i Veksø Sogn.

§ 3 – Medlemskab

Som medlemmer optages lejer-, andelsbolig- og grundejerforeninger med hjemsted i Veksø Sogn samt Veksø Sogns Borgerforening.

§ 4 – Forpligtelser

 1. Medlemsforeningerne er underkastet de til enhver tid gældende Vedtægter. Dog kan der aldrig pålægges den enkelte medlemsforening økonomiske forpligtelser udover hvad der følger af fællesskabet; ligesom Borgerlauget ikke kan træffe afgørelser, der indskrænker suveræniteten hos den enkelte medlemsforening.
 2. Den enkelte medlemsforening kan ophæve sit medlemskab skriftligt til Oldermanden med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. En udmeldt medlemsforening har intet krav på Borgerlauget eller dets midler.

§ 5 – Borgerlaugets Bestyrelse

 1. Borgerlaugets Bestyrelse består af en fra hver medlemsforening udpeget repræsentant, samt af den på Repræsentantskabsmødet valgte Oldermand, Oldermandssuppleant og Kasserer. Disse tre samt Sekretæren kan være i eller udenfor Repræsentantskabet.
 2. Bestyrelsen har ansvaret for, og er beslutningsdygtig i, Borgerlaugets daglige drift og arbejde, og tegnes udadtil af Formanden, der har titel af Oldermand.
 3. Til varetagelse af Borgerlaugets opgaver kan Bestyrelsen frit nedsætte arbejdsgrupper med et vedtaget kommissorium.
 4. Borgerlaugets Bestyrelse kan vedtage forslag, hvis ingen af medlemsforeningernes repræsentanter på Bestyrelsesmødet modsætter sig dette.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemsforeningerne er tilstede, samt Oldermanden eller dennes suppleant.
 6. Der afholdes Bestyrelsesmøde, når Oldermanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt.
 7. Der udfærdiges referat over Bestyrelsens forhandlinger, og det efterfølgende referat påføres eventuelle ændringer eller bemærkninger til sidste referat.

§ 6 – Regnskab, Revisor og kontingent m.m.

 1. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over Borgerlaugets indtægter og udgifter. Kassebeholdningen og bilag skal til enhver tid være til rådighed for eftersyn af Bestyrelsen og Revisor. Kassebeholdningen skal primært henstå i bank, sparekasse eller postgiro. Tegningsberettiget er Oldermand plus 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. For den gæld, som Veksø Borgerlaug måtte stifte, hæfter hverken foreningens ledelse eller medlemmer personligt.
 3. Den af Repræsentantskabet valgte Revisor gennemgår mindst én gang årligt Borgerlaugets Regnskab, der føres af Kassereren efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om at de i Regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter revisionsbemærkninger indgives til Bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn.
 4. Regnskabsåret er kalenderåret, og Regnskabet skal sammen med det kommende Budget forelægges for hvert bestyrelsesmedlem senest 3 uger inden Repræsentantskabsmødet i februar måned. Repræsentantskabet fastsætter tidspunkt og betalingsmåde for kontingent, der betales i forhold til de enkelte medlemsforeningers antal medlemmer.
 5. Hvis en medlemsforening undlader at betale kontingent, kan Bestyrelsen skriftligt stillekrav herom med mindst 1 måneds frist, hvorefter foreningen, hvis kravet ikke opfyldes, betragtes som udmeldt.

§ 7 – Repræsentantskabet

 1. Repræsentantskabet er Borgerlaugets højeste myndighed og består af Borgerlaugets Bestyrelse samt bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte medlemsforeninger. Ved afstemninger på Repræsentantskabsmødet råder hver forening over dels én stemme, der tildeles forlods, dels over én stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer i foreningen. Hver forening har maksimalt 5 stemmer og fordeler selv disse blandt sine repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 2. Repræsentantskabet indkaldes med mindst en måneds skriftlig varsel til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der selv sørger for underretning til medlemsforeningens øvrige repræsentanter.
 3. Repræsentantskabsmøde afholdes i februar måned med følgende Dagsorden:
  1) Valg af Dirigent
  2) Valg af Referent
  3) Bestyrelsens Beretning
  4) Aflæggelse og godkendelse af Regnskab
  5) Fremlæggelse og godkendelse af Budget og fastsættelse af kontingent
  6) Indkomne forslag
  7) Valg af:
  – Oldermand
  – Oldermandssuppleant
  – Kasserer
  – Sekretær
  – Revisor
  – Revisorsuppleant
  8) Eventuelt
 4. Alle valg gælder for ét år. Forslag, der ønskes behandlet under Punkt 6, skal skriftligt indgives til Oldermanden senest 14 dage før Repræsentantskabsmødet, hvorefter Oldermanden videregiver disse til de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest 7 dage før Repræsentantskabsmødet.
 5. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde indkaldes på samme måde og med samme frist som det ordinære. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde skal afholdes når Bestyrelsen ønsker det, eller når der er fremsat skriftlig begæring med angivelse af Dagsorden fra mindst 1/3 af medlemsforeningerne. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde af holdes senest 8 uger efter at begæring herom er indgivet.
 6. Vedtægtsændringer kan kun ske på et Repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af samtlige repræsentanter stemmer herfor. Hvis et Repræsentantskab ikke er beslutningsdygtigt på grund af manglende fremmøde, kan det på mødet med almindeligt flertal besluttes at indkalde til et nyt Repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel. På dette nye møde vil Vedtægtsændringer kunne vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 8 – Opløsning

Opløsning af Borgerlauget kan kun ske som ved Vedtægtsændringer. Eventuelle aktiver udbetales til de enkelte medlemsforeninger og fordeles i forhold til medlemsforeningernes antal betalende medlemmer.